Podmienky súťaže

Podmienky súťaže

• Súťaž je určená pre návštevníkov web stránky: www.ubytovanievjasnej.sk
• Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní ́ všetky osobitné podmienky.
• Súťaž prebieha od 26.3. 2018 do odvolania.
 

Podmienky získania a odovzdania výhry

• Výherca bude o výhre informovaný mailom. Pokiaľ bude mailom vyzvaný k prebratiu ceny, resp. poskytnutia dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
• Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním ...), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.
• Účasťou v súťaži návštevník stránky súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.
• Výherca bude vyžrebovaný raz za dva mesiace zo všetkých adries ktoré pribudnú do mailinglistu počas predošlého mesiaca.
• Žrebovanie výhercu sa uskutoční do piatich dní nasledujúceho mesiaca.
 

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú účastníci súťaže spoločnosti J+Z Špirec, ktorá je prevádzkovateľom Hotela Bystrina****, svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov,(e-mail ...), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení́, a taktiež súhlasia byť zaradení́ do mailinglistu z ktorého sa môžu po obdŕžaní newslettra odhlásiť.
Hotel Bystrina**** si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo návštevníkovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. - Hotel Bystrina**** si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 26.3. 2018.